Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Prosjektet omfatter folkebibliotekene i Troms og Finnmark og skolebibliotek i videregående skole. Fylkesbiblioteket skal i løpet av 2022 utarbeide en kravspesifikasjon i samarbeid med prosjektets aktører, og forventer avklaring med leverandør til sommeren 2023. 

Aktuelt

I prosjektet arbeides det nå med innholdet i kravspesifikasjonen basert på ulike innspill fra bibliotek i fylket. Grunnleggende i dette arbeidet er at kravene som framsettes skal dekke behovene som bibliotek i Troms og Finnmark har.  

Tirsdag 20. september 2022 ble det gjennomført et temamøte om samarbeid gjennom biblioteksystem, og da vekt på felles base-felles katalog, se presentasjoner og opptak her. Bibliotekene som vurderer å samarbeide tettere gjennom biblioteksystem bør arbeide videre med dette, men beslutning trengs ikke å bli tatt før til våren.  

Torsdag 29. september 2022 kl 13-15 blir det møte mellom leverandørene av biblioteksystem og prosjektgruppa. Det vil bli gjort opptak som kan ses i ettertid.

Alle folkebibliotek som bruker Mikromarc har blitt bedt om å si opp biblioteksystemet nå, slik at doble utgifter unngås.  

Vi minner også folkebibliotekene på om at det er viktig at innkjøp av nytt biblioteksystem meldes inn til leder, også med tanke på neste års budsjett. Ta kontakt med prosjektleder hvis du er usikker på dette.  

Vi arbeider med utforming av tilknytningsavtale mellom folkebibliotek og fylkesbiblioteket med tanke på felles innkjøp. Mer informasjon vil komme når detaljene om den er klar.  

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

  • Vi forventer at alle har orientert sine ledere om at det er satt i gang et arbeid med felles innkjøp av nytt biblioteksystem. Her finner du en presentasjon du kan bruke (PDF, 447 kB) Vi har laget en liste med argumenter (PDF, 76 kB)for hvorfor biblioteket bør være med på innkjøpet.
  • Meld inn i budsjettprosessen for 2023 at dere skal anskaffe nytt biblioteksystem og at dette vil gi en engangs-kostnader ved konvertering. Dette kan sees på som innkjøpskostnader og ikke ordinær drift. Per nå vet vi ingenting om størrelsen på denne engangskostnaden eller hva den årlige lisensen for biblioteksystem vil bli etter at nytt system er på plass.  
  • Hvis ditt folkebibliotek bruker Mikromarc som biblioteksystem; nå kan avtalen sies opp. Se utsendt epost for flere detaljer.
  • Ved innkjøp av nytt biblioteksystem er det lurt om katalogen er mest mulig riktig. Hvis noen har rolige perioder i sommer kan det være lurt å prøve å sikre at katalog og det som står på hylla er likt. Hvis det er gamle, tomme poster uten eksemplarer, kan disse fjernes. Det vil også være lurt å kassere hvis man har særlig behov for det. Dette er tida for å rydde opp i gammelt grums, og nå har vi tid til å få rydda skikkelig opp.  
  •  Hvis du som folkebibliotek har et samarbeid med skolebibliotek i grunnskolen om biblioteksystem, bør du orientere dem om at det er igangsatt et arbeid. Disse vil også gis mulighet til å henge seg på innkjøpet av nytt biblioteksystem.  

 

Til toppen