Rapport om finsk som andrespråk i skolen

Retten til å velge finsk som andrespråk i grunnskolen er lovfesta i Opplæringsloven, som sier at elever med kvensk eller finsk bakgrunn ved skoler i Troms og Finnmark rett til opplæring i finsk når minst tre elever krever det. Finsk har hatt egen fagplan siden 1997, og etter innføring av Kunnskapsløftet i 2006 er finsk og kvensk likestilt som opplæringsspråk. MenBilde av rapporten.  antall elever som tar imot tilbudet har gått ned siden ordninga ble innført.

Færre elever enn før begynner med finsk/kvensk, og relativt mange faller fra underveis. Mens elevtallet i skoleåret 2001/2002 var 1073, var det i 2014/2015 nede i 582, fordelt på 67 ulike skoler.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har forskningsinstituttet Norut ved Vigdis Nygaard og Jørgen Bro undersøkt årsakene til nedgangen. I Norut Rapport 14/2015 gjør de rede for kartleggingsarbeidet de har gjort, med problemstillinger, metoder, analyse og resultater. Selve datainnsamlinga ble gjort i mai-september 2015, gjennom spørreskjema til rektorer og finsklærere ved skoler som tilbyr finsk som andrespråk, og intervju med rektorer og finsklærere, foreldre og elever ved fem utvalgte skoler.

Undersøkelsen viser at mange forhold spiller inn. De viktigste er mangelfull informasjon fra skoleeier til foreldre om rettigheter og tilbud, lærerrekruttering og lærerkompetanse, finskfagets plass i timeplanen (timer tas ofte fra andre fag) og mindre motivasjon hos elevene når de har ikke har personer å snakke med eller miljøer å praktisere språket i etter skoletid.

Nygaard, Vigdis og Jørgen Bro. Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk. Norut Rapport 14/2015. 59 sider.

Til toppen