Nordlandsbåten – felleseie i nord

 I boka Nordlandsbåt og draug : en felles kulturarv forteller Mariann Jakobsen Mathisen nordlandsbåtens historie. Boka spenner tematisk vidt og er skrevet spesielt med tanke på ungdom. Leseren får lære om båtbygging, sjømannskap, fiskerier og kystkultur. Tradisjonsstoff har stor plass, f.eks. fortellinger om draugen, om dramatiske sjøreiser og om hvordan skårungen skulle herdes til voksen fisker gjennom diverse prøvelser.

Sagn og beretninger er fint fletta inn, og godt og variert billedstoff også fra nyere tid er med på å gjøre Nordlandsbåt og draug til en leseropplevelse som bør ha appell til både eldre og yngre aldersgrupper.

Forfatteren sier allerede i forordet at hun har funnet spor etter den trekulturelle historien i nord, og det refereres til samiske og kvenske forhold flere steder i framstillinga. I kapitlet «På havet» framgår det at samer og kvener deltok på lofotfiske som mannskap hos nordmenn eller i egne båtlag, «… en del båter ble kalt kvenbåter eller lappebåter», og kapitlet «Båtbygging i Nord-Norge» gjør rede for kvenske båtbyggere i Alta, Porsanger og Varanger i Finnmark og i Kåfjord, Lyngen og Skibotn i Troms. Videre var kvenene kjent for å være spesialister i brenning av tjæremile, som var en høyt verdsatt kunnskap, siden tjære ble brukt til impregnering av bl.a. fiskebåter.

Boka er basert på Mariann Jakobsen Mathisens hovedoppgave i historie, Med nordlandsbåten mellom praksis og symbol. Nordnorske fiskeres strategier mot fare og grenseforståelse 1830-1900 (2003). Hun har også samla materiale gjennom sitt seinere arbeid med kystkultur i flere museer. I et etterord peker hun på at arbeidet med boka ble prega av at kvensk kystkultur og historie fremdeles er lite belyst. Det gjenstår altså ennå forskningsarbeid å gjøre som kan gi nye interessante utgivelser på feltet.

Mariann Jakobsen Mathisen. Nordlandsbåt og draug : en felles kulturarv. KASAVI/Båt & Bilde, 2018. 216 sider.

Til toppen