Regional bibliotekplan

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 med handlingsplan for 2017-2020 ble vedtatt av Troms fylkesting 15. mars 2017. Fylkesbiblioteket vil utvide regional bibliotekplan til å gjelde hele fylket. 

Formål med planen

Fylkeskommunens lovpålagte ansvar om regional bibliotekutvikling innebærer utvikling av folkebibliotektjenesten i fylket. Folkebibliotekene er eid av kommunene og avhengig av et tett samarbeid med statlig eide fagbibliotek. Regional bibliotekutvikling forutsetter et felles styringsverktøy som omfatter alle forvaltningsnivåene i fylket. 

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028. (PDF, 2 MB)

Handlingsplaner

Det skal utarbeides handlingsplan for 2021-2024

Handlingsplan for 2017-2020 (PDF, 483 kB)

Felles regional bibliotekplan

Arbeidet mot en felles regional bibliotekplan for Troms og Finnmark startet på biblioteksjefmøtet i mai 2020. 

Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024 slår fast at det er behov for å utvide regional bibliotekplan til å gjelde hele fylket.

Les om Troms og Finnmark fylkeskommunes arbeid med høringsuttalelser på Regional planstrategi og status på Regional planstrategi. 

Til toppen