Regional bibliotekplan for Troms

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 med handlingsplan for 2017-2020 ble vedtatt av Troms fylkesting 15. mars 2017. 

Formål med planen

Fylkeskommunens lovpålagte ansvar om regional bibliotekutvikling innebærer utvikling av folkebibliotektjenesten i fylket. Folkebibliotekene er eid av kommunene og avhengig av et tett samarbeid med statlig eide fagbibliotek. Regional bibliotekutvikling forutsetter et felles styringsverktøy som omfatter alle forvaltningsnivåene i fylket. 

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028. (PDF, 2 MB)

Handlingsplaner

Arbeidet med å utarbeide handlingsplan for 2023-2026 starter opp i løpet av juni og alle kommunene vil bli invitert med i arbeidet.

Handlingsplan for 2017-2020 (PDF, 483 kB)

Ingen felles regional bibliotekplan

Arbeidet mot en felles regional bibliotekplan for Troms og Finnmark startet på biblioteksjefmøtet i mai 2020. Men da det i 2021 ble vedtatt å splitte fylket ble det besluttet at planen fortsatt skal gjelde kun for Troms. Det er satt i gang et arbeid for å få laget en regional bibliotekplan for Finnmark.

Les om Troms og Finnmark fylkeskommunes arbeid med høringsuttalelser på Regional planstrategi og status på Regional planstrategi. 

Til toppen