Regional bibliotekplan for Troms

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 med handlingsplan for 2017-2020 ble vedtatt av Troms fylkesting 15. mars 2017. 

 

Den første handlingsplanen er utgått og vi er nå i gang med å utarbeide en ny handlingsplan for Troms som skal gjelde de fem siste årene i planperioden, fra 2023 til 2028.  

Oppstart av arbeidet ble vedtatt i fylkesrådet i juni 2022: «Prosess med utarbeiding av ny Handlingsplan for Troms 2023-2028 knyttet til Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 igangsettes med intensjon om vedtak i fylkestinget i mars 2023. Handlingsplanen rulleres midtveis i perioden». 

Formål med planen 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 understreker fylkeskommunens ansvar for å legge til rette for gode møteplasser: «Bibliotekene har lav terskel for tilgjengelighet og har betydning som kulturell og kompetansegivende møteplass og kunnskaps- og kulturformidler for hele befolkningen».  

Kommunene har ut fra Lov om folkebibliotek ansvar for folkebibliotekvirksomheten: «Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek». Vi vet at kommunal bibliotektjeneste forvalter svært små ressurser. Det er ikke mulig for fylkeskommunen å bidra til utvikling på en måte som er relevant for alle kommuner uten en felles forankret prioritering. Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 med handlingsplan representerer ei slik felles prioritering.  

Forventninger

En handlingsplan med utgangspunkt i eksisterende regionale plan vil ta stilling til hvordan satsingene og de tre strategiene i eksisterende plan kan videreføres, sett i lys av nyere nasjonale føringer.  

Synliggjøring av folkebibliotekenes potensial er viktig for å øke kunnskapen hos både bibliotekeiere og bibliotekbrukere. Folkebiblioteket kan være en viktig og tilstedeværende virksomhet i lokalsamfunnet gjennom sitt samfunnsoppdrag. Det krever tydelig retning, kompetanse og ressurser.  

Handlingsplanen vil legge føringer for fylkeskommunens arbeid og samarbeid med kommunene om folkebibliotekene og med andre aktører i de kommende fem årene. 

Handlingsplanarbeidet vil gjennomføres i samhandling med folkebibliotekene og andre viktige samarbeidsparter i Troms fylke.  

Fremdriftsplan høsten 2022 - våren 2023 

  • September 2022: Regionale møter 
  • 11. og 12. oktober 2022: Biblioteksjefmøte og bibliotekpolitisk seminar
  • November: Temamøter med fokusområder – Finnsnes, Tromsø og Harstad 
  • Desember 2022 - januar 2023:  Avklaringer og skriving  
  • 12. januar 2023 – «Digitalt høringsmøte» med de involverte 
  • Mars 2023 – Sak i Fylkestinget 

Aktuelle dokumenter

Til toppen