Fylkesbibliotekenes felles løft: Formidlingskompetanse i folkebibliotek

Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) er et nytt kompetanseløft innenfor formidling fra fylkesbiblioteket, basert på det vi allerede kan.

For å favne bredt nok i et flerårig løp for både uformell og formell kompetanseutvikling, tar prosjektet utgangpunkt i følgende tre innfallsvinkler: 

  • Kulturell bevissthet, kommunikativ kompetanse og litterær kompetanse. Kulturell bevissthet handler om rolleforståelse, litteratursosiologi og litteraturpolitikk. 
  • Kommunikativ evne/kompetanse handler om at bibliotekansatte må kunne formidle litteratur, tekster, informasjon og kunnskap godt, både muntlig, skriftlig, fysisk og digitalt. 
  • Litterær kompetanse er her kompetanse om det vi skal formidle, litteratur, innhold fra fag- og folkebibliotek og kritisk tenkning. 

Samarbeidspartnere

Viken fylkesbibliotek er prosjektkoordinator, alle deltakende fylkesbibliotek eier prosjektet og står ansvarlige for gjennomføring. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, universitet/høgskoler, Leser søker bok og vitensentre, samt nye samarbeidspartnere som kommer til i løpet av prosjektet. Troms og Finnmark fylkesbibliotek deltar i prosjektgruppen.  

Kristin Storvig fra Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektleder.

Oversikt over prosjektet

Den første fasen av prosjektet varte fra 1. januar 2021 - 31. desember 2022 (Fase 1).
Fra 1. januar 2023 startet fase 2 av prosjektet, som er kalt «Trygghet og kunnskap for å nå et mangfold av mennesker. FiF2.»

Prosjektbeskrivelse fase 1

Prosjektbeskrivelse fase 2

Se nyheter og satsingsområder på prosjektets side på bibliotekutvikling.no

Fylkesbibliotekets ansvarsområder

Troms og Finnmark fylkesbibliotek er involvert i prosjektet på flere måter.

  • Lesersørvis for barn: Ida Z. Sagberg var med å skrive den nye metodeboken.
  • Spillformidling: Mads Munkvold er med i ressursgruppen for spillformidling.
  • Prosjektgruppe: Ellen Berg Larsen og Mona Fonnes er med i prosjektgruppen der alle deltakerfylkene har representanter.
  • Satsingsområde kunnskapsaktør: Mona Fonnes er koordinator for satsingsområdet.

Artikkelliste

Til toppen