Regional bibliotekplan for Troms

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 ble vedtatt av Troms fylkesting 15. mars 2017. Handlingsplan for perioden 2023 til 2028 ble vedtatt av fylkestinget i mars 2023. Handlingsplanen skal rulleres midtveis i perioden.

Formål med planen 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 understreker fylkeskommunens ansvar for å legge til rette for gode møteplasser: «Bibliotekene har lav terskel for tilgjengelighet og har betydning som kulturell og kompetansegivende møteplass og kunnskaps- og kulturformidler for hele befolkningen».  


Kommunene har ut fra Lov om folkebibliotek ansvar for folkebibliotekvirksomheten: «Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek». 
Vi vet at kommunal bibliotektjeneste forvalter svært små ressurser. Det er ikke mulig for fylkeskommunen å bidra til utvikling på en måte som er relevant for alle kommuner uten en felles forankret prioritering. Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 med handlingsplan representerer ei slik felles prioritering.  

Forventninger til handlingsplanen

Handlingsplanen med utgangspunkt i eksisterende regionale bibliotekplan tar stilling til hvordan satsingene og de tre strategiene i plan skal videreføres, sett i lys av nyere nasjonale føringer.  
Synliggjøring av folkebibliotekenes potensial er viktig for å øke kunnskapen hos både bibliotekeiere og bibliotekbrukere. Folkebiblioteket kan være en viktig og tilstedeværende virksomhet i lokalsamfunnet gjennom sitt samfunnsoppdrag. Det krever tydelig retning, kompetanse og ressurser.  


Handlingsplanen legger føringer for fylkeskommunens arbeid og samhandlingen mellom fylkesbiblioteket, folkebibliotekene og UB – Universitetsbiblioteket ved UIT-Norges arktiske universitet de kommende fem årene. 
Handlingsplanen inneholder tiltak som styrker folkebibliotekene som kunnskaps-, kultur- og møtearenaer.

Årsplan

I årsplanen blir arbeidsoppgaver og aktiviteter som skal gjennomføres i de ulike tiltakene i handlingsplanen grundigere beskrevet: Hvem har ansvaret og hvem skal vi samarbeide med? Hvilken kompetanse trengs eventuelt for å gjennomføre aktiviteten? Hvordan jobbe med synliggjøring? I tillegg beskrives også andre momenter som må tas med i planleggingen.

Årsplan for høsten 2023 og hele 2024 legges ut her etter at den er lagt fram for bibliotekene på vårt temamøte med folkebibliotekene 22. august 2023.

Aktuelle dokumenter

Artikkelliste

Til toppen