Regional bibliotekplan for Finnmark

Bakgrunn 

På bakgrunn av sak 53/21 Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024 – Se nord – Geahča davás - Katto pohjaisheen utarbeides en regional bibliotekplan for Finnmark.   

Føringer for planen 

Førende for planen er lov om folkebibliotek § 1, som synliggjør målsettingen med folkebibliotekene: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet (...)».  

Skolebibliotek i grunnskole og videregående skole er forankret i opplæringsloven § 9-2, der det slås fast at «Elevene skal ha tilgang til skolebibliotek.» 

Planen vil innbefatte alle bibliotektyper i Finnmark, men vil ha sin hovedvekt på folkebibliotekene forankret i folkebibliotekloven. 

I tillegg er plan og bygningsloven og den eksisterende planstrategien for Troms og Finnmark fylkeskommune føringer. 

Rammer for planarbeidet 

Nasjonal Bibliotekstrategi 2020-2023, utvidet til 2024, utarbeidet av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet er en viktig ramme. Den beskriver en framtidsretta utvikling av biblioteksektoren, både folkebibliotek og fagbibliotek. I den nasjonale bibliotekstrategiens forord står om bibliotek: «De er som fristeder med tilgang til kunnskap og kultur. Som møteplasser spiller bibliotekene en sentral rolle i integrering, i opplæring og som serviceinstitusjon i kommunen. Kommuner som utvikler sine bibliotek til å bli gode og tilgjengelige er demokratifremmende og skaper felleskap».  

 

I tillegg til de tradisjonelle formålene til bibliotek, vektlegges bibliotekets rolle som møteplass og lokal stedsaktør. FNs bærekraftsmål vil også være en ramme for planarbeidet. Bibliotek befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid, og har dermed et godt utgangspunkt for å være bidragsyter til å nå mange av bærekraftsmålene for samfunn og innbyggere. 

Plantema 

I arbeid med bibliotekplan har det blitt jobbet med ulike plantema. De har kommet frem gjennom arbeid med kunnskapsgrunnlag og dialog med folkebibliotekene i fylket. De er prosesstemaer som beskriver utfordringer og muligheter, og der spesielt folkebibliotekene (og øvrige 

bibliotek) kan spille en rolle for utvikling i lokalsamfunnene. Ressurser og samarbeid i kommuner er relevante begrep i arbeidet videre for kommunene. 

I arbeidet basert på tredeling av biblioteklovens formålsparagraf er dette førende: 

 • Kunnskap og læring – biblioteket rolle som kunnskapsaktør 
 • Litteratur og kultur – biblioteket rolle som kulturaktør 
 • Møteplass og offentlig samtale og debatt – biblioteket som lokal aktør

Plantema under arbeid er: 

 • Status: ressurser og bibliotekfaglig kompetanse 
 • Demografi og behov for nye tjenester 
 • Innbyggernes kompetansebehov 
 • Bibliotekets rolle ovenfor barn og oppvekst  
 • Lokal kulturutvikling og litteraturformidling 

Framdrift og innspill 

Fylkesbiblioteket legger opp til innspill og involvering fra parter som berøres av 

planen. Noen viktige møtepunkter:  

 • Biblioteksjefmøte i april vil inneholde en workshop for faglig innhold  
 • Regionrådene i Finnmark inviteres til innspillmøter i mai-juni. 
 • Faglige møter med andre seksjoner og avdelinger (folkehelse, VKI, utdanning) 
 • Kulturpolitiske møter med kommunene og Sametinget, 
 • Rådene for eldre, ungdom og personer med funksjonsnedsettelse 
 • I september 2023 inviteres alle kommuner i Finnmark, Sametinget, UiT Norges arktiske universitet og andre eksterne og interne samarbeidspartnere til seminar om bibliotekplanen i Vadsø. 

Aktuelle dokument og referanser

Godkjent planprogram 

Bibliotekloven 

Plan og bygningsloven 

Nasjonal bibliotekstrategi - Rom for demokrati og dannelse 2020-2023 

Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen - regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2023 

FNs Bærekraftsmål 

Kommuner og folkehelse – Hvordan legge til rette for bedre livskvalitet 

Til toppen