Fornorskning og bibliotek på 1880-tallet

 I fagartikkelen «En samisk og kvensk bibliotekhistorie?» (Bok og bibliotek, nr. 5/6 2018) ser Geir Grenersen på bibliotekenes rolle i fornorskningspolitikkens tidlige fase. Leseforeninger og private og offentlige bibliotek ble etablert fra slutten av 1700-tallet og framover. De bygde på ei forestilling om en felles, enhetlig norsk kultur som alle i samfunnet hadde rett til å få en del av. Skoler og bibliotek ble vurdert som tjenlige redskaper til å overføre kulturen til allmuen. Men de ble også redskaper for statens systematiske fornorskningspolitikk i andre halvdel av 1800-tallet.

Samers og kveners bibliotekbruk i denne perioden nevnes ikke av norske bibliotekhistorikere, men Grenersen har funnet annet materiale som belyser temaet. Hans hovedkilde er skoledirektør Killengreens Indberetninger om en Inspektionsreise til Finmarken (1887). Som skoledirektør i Troms Amt hadde Killengreen overordna ansvar for å realisere fornorskningspolitikken i sin region. Han hadde også ansvar for økonomiske tildelingsbrev til allmuebibliotekene. På den tre måneder lange inspeksjonsreisa undersøkte han om den nye lærerinstruksen fra 1880 var fulgt opp - den fastslo at bruken av samisk og kvensk i skolen skulle holdes på et minimum – og han foretok en systematisk gjennomgang av status for de enkelte bibliotek. Av innberetninga går det fram at samer og kvener brukte bibliotekene svært lite. Bare Nesseby skilte seg ut. Der heter det at «… den Lappiske Ungdom ret ofte søger norsk Læsning». Skoledirektøren avslutter med ei åtte punkts anbefaling som blant annet omfatter innskrenka ansettelse av samiske og kvenske lærere og økt satsing på bibliotek.

I artikkelen reflekterer Grenersen over bibliotekas merkelige dobbeltrolle: de formidla nye, radikale idéer om likhet og frihet som også skulle gjelde for samer og kvener, samtidig som de var institusjoner i fornorskningas tjeneste. Artikkelen er et aktuelt bidrag til Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid og føles også bibliotekpolitisk relevant, med sin påpeking av sammenheng mellom bibliotekbruk og leseferdighet.

Geir Grenersen er professor i dokumentasjonsvitenskap ved UiT - Norges arktiske universitet.

En samisk og kvensk bibliotekhistorie? / Geir Grenersen. Artikkel i: Bok og bibliotek nr. 5/6 2018, s. 17-21. https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1662916
Indberetninger om en Inspektionsreise til Finmarken - foretaget i Tiden fra 2den Februar til 7de Juni 1886 / J. Killengreen. Kristiania, 1887.

Til toppen