God jul og takk for 2021!

Mørketida julen 1937 i Kjøllefjord. Fotoarkivet Troms og Finnmark fylkesbibliotek Knut Schrøder  Takk for godt samarbeid om prosjekter og ulike tiltak gjennom året 2021, spesielt takk til biblioteksjefene i kommunene i fylket vårt. Her kommer noen tilbakeblikk på viktige begivenheter i 2021.   

Biblioteksjefmøtene

Oppslutningen på biblioteksjefmøtene har vært svært gode. I mai ble det gjennomført digitalt, og i oktober fikk vi endelig sjansen til å samle alle biblioteksjefene i Tromsø. Disse møtene er det viktigste møtepunktet for og med kommunene. Til det bibliotekpolitiske seminaret ble også biblioteksjefenes ledere invitert. De som deltok meldte om nyttige innspill til bibliotekenes samfunnsoppdrag og viktige rolle i lokalsamfunnene. 

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Avslutningsseminar ble gjennomført 6. mai. Dagen oppsummerte det treårige prosjektet som hadde som mål å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet, slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester. Noe av suksessen var samhandlingen mellom fag- og folkebibliotek, at UiT bidro i prosjektet og at regionene i Troms tok ansvar for å implementere prosjektet i egen region. Vi er stolt av at prosjektet er omtalt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. 

Under nordlyset

Dette var et formidlingstiltak hvor fylkesbiblioteket organiserte forfatterturneer til bibliotekene i fylket. Flere av de litterære biblioteksarrangementene ble strømmet til folkebibliotek og videregående skoler. Gjennom prosjektet har bibliotekene fått økt kompetanse på strømming og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Denne kompetansen har lagt grunnlag for økt digital formidling fra bibliotekene i fylket.

Digitale tilbud og fysiske arrangement

I det siste har digital formidling blitt mer aktualisert i Troms og Finnmark. Økt bevissthet rundt digital formidling og fysiske arrangement har ført til nye bibliotektiltak, samarbeid og at innhold er mer tilgjengelig for publikum. Flere bibliotek har startet med egne produksjoner av sendinger fra biblioteksarrangement. Disse deles til andre institusjoner. Noen er delt åpent på nett og noen har blitt delt eksklusivt mellom bibliotek i fylket. Mange bibliotek har kjøpt nytt utstyr og flere har engasjert seg i digitale formidlingskurs og samlinger rundt «23 ting om å formidle på nett».

Lesersørvis

37 bibliotekansatte fulgte fylkesbibliotekets lesersørviskurs i vår. Brukere ved hele 28 bibliotek får nå enda bedre sørvis for å oppdage bøker de vil like, men kanskje ellers aldri ville funnet.

Sommerles

Selv om elevtallet i fylket sank litt fra 2020 til 2021, økte deltakere på Sommerles med 7%. 34 kommuner i Troms og Finnmark deltok, og bibliotekene gjorde en stor innsats for at alle barna skulle kjenne til kampanjen og holde motivasjonen og lesekunnskapene oppe gjennom sommeren. Takk for at dere deler ideer, informasjonsbrev og opplegg med hverandre!

Finnlitt -  Finnmark internasjonale litteraturfestival 2021

Tusen takk til Sør-Varanger bibliotek og de tilreisende bibliotekarene fra fylket som var med på gjennomføringen av Finnlitt. Vi feirer 3o programposter, 100 solgte festivalbilletter, over 1200 onlinevisninger + 1233 personer på festivalen i Kirkenes. 20 bibliotek i fylket tok imot strømmingen fra Finnlitt digitalt, og mange lagde egne lokale Finnlitt-arrangerement. 

Go sápmelaš lea alla vári nalda, de sus lea oba čielggas jierbmi.
Når samen sitter på et høyt fjell, da er tankene klare.

Finnlitt åpnet med utstilling av fotoarkivets identifiseringsprosjekt der historielagene i Karasjok og Kautokeino har jobbet med fotosamlingen etter reportasjefotografen Elisabeth Meyer fra 1940. Bildene viser livet slik det var før Finnmark ble invadert og alt ble brent i krigen. Joiken om menneskene på bildene lever videre og ble joiket på åpningen.

Giellavahkku - samisk språkuke

I Giellavahkku besøkte de samiske forfatterne Karen Anne Buljo, Heidi Persen, June Sommer Strask og Stina Fagertun 14 kommuner og nådde til sammen 556 publikummere fordelt på 18 arrangement. Arrangementene var helt eller delvis samiskspråklig. I tillegg ble Rita Sørly og Rauni Magga Lukkaris tospråklige eventyrstund på Finnlitt i Kirkenes strømmet til bibliotekene.

Lederutviklingsprogrammet

Med krevende forhold underveis fullførte 9 av de 13 opprinnelige studentene fra Troms og Finnmark studiet i 2021. Gjennom fire semestre skaffet de seg 40 studiepoeng i lederkompetanse med utmerket tilbakemelding fra utdanningsinstitusjonen OsloMet. Lederkompetanse er et sentralt punkt i den regionale bibliotekplanen for Troms og dette var et løft for oss og ikke minst for studentene!

Ibby

I november hadde IBBY tre fysisk foredrag i fylket, i Harstad, Tromsø og Senja. Foredraget fra Senja ble strømmet til bibliotek i Nord-Troms og Finnmark. Foredragene presenterer årets barne- og ungdomslitteratur og vi i Troms og Finnmark er heldige som også får presentert den samiske litteraturen. Til tross for koronarestriksjoner fikk over 70 personer med seg de fysiske foredragene og over 150 personer har fulgt med digitalt. 

Privatarkiv

Med Arkivverkets utviklingsmidler har fylkesbibliotekets privatarkiv utført et omfattende ordnings- og katalogiseringsarbeidet av Aarsæther Kjøllefjord-arkivet. Arkivet utgjør 50 hyllemeter fiskerihistorie fra 1942 til 2005 og skal være tilgjengelig for brukere på Arkivportalen i løpet av januar/februar neste år.

Nordnorsk litteraturstrategi

Forrige strategi er evaluert og ny strategi ble vedtatt i fylkestinget i desember! Bibliotekene er viktige arenaer for å vise fram den gode litteraturen som skrives i landsdelen. Det er fortsatt mål om å styrke litteraturproduksjon i Nord-Norge. Årets forfatterstipend ble tildelt Sigbjørn Skåden under Festspillene i Nord-Norge. 

Klar for 2022!

Sammen med biblioteksjefene har vi lagt planene for 2022. Store prosjekter og arbeidsoppgaver ligger foran bibliotekene i Troms og Finnmark. Fylkesbiblioteket vil samhandle om å gjennomføre felles prosjekter, uavhengig av hva som skjer med oppdeling av fylket.

Vi gleder oss til å gå inn i 2022 sammen med dere!

Til toppen